Kundanpassning när den är som bäst.

Kundcase Brenntag och Truck & Maskin i Kalmar

Leveranskontroll av ytterligare en Hyundai 25D-9

Vi kom fram till att det nog var för 6 år sedan som Brenntag i Kalmar beställde sin första Hyundaituck från Ottosson Truck via Truck & Maskin i Kalmar. Nu är det dags för den fjärde Hyundai trucken att sättas i drift hos Brenntag. Sedan tidigare finns 3 st 2,5 tons dieseltruckar från Hyundai på plats på företagets anläggning i Kalmar.

Brenntag är ett företag som lagrar, blandar och tappar upp kemikalier för vidare distribution. Bland produkterna finns bland annat lösningsmedel och drivmedel. Produkterna kommer in till depån via fartyg, tankbil eller järnvägsvagn. Utlastning sker via lastbil eller tankbil. Varje dag rullar lastbilar in och ut, och att inte kunna lasta bilarna får inte ske, därav har Brenntag ett starkt behov av maskinellt pålitliga truckar som kan leverera varje dag.

Några som förstår att truckarna måste rulla är Truck & Maskin i Kalmar som sköter servicen av samtliga truckar på Brenntag. Truck & Maskin har sedan många år även samarbetat med Ottosson Truck och är återförsäljare av Hyundaitruckar i området. - Ett samarbete som är guld värt för alla inblandade.

”Kalmar området är en tillväxtregion med en intressant truckmarknad , därför är vi glada och stolta över vårt samarbete med Truck & Maskin. Tillsammans står vi redo att hjälpa fler kunder i regionen” - kommenterar Nicklas Joelsson Björkman.

Kundanpassning när den är som bäst

Gaffelvagnen är av overcentertyp och framrutan är anpassad för ännu bättre sikt. En särskild lastdämpare är också installerad för de ojämna underlag som Brenntag kör på, som tex över järnvägsräls. Även förarstolen är ”Brenntagspecial” med plandämpning och en längre sits som gör att föraren sitter skönt och ergonomiskt rätt under hela sitt arbetspass. Trucken har även AC vilket uppskattas av föraren.

”Vi får inte glömma att nämna de hydrauliska utskjutsgafflarna som möjliggör en smidig hantering och sparar tid. Många kunder och leverantörer blir rejält imponerade när de ser trucken i arbete” - säger Rickard

Vi frågar Niklas som skall köra den nya trucken vad han uppskattar mest? - Ja naturligtvis det vi nämnt med stolen, utskjutsgafflarna och att den invändiga ljudnivån är jättebra, sen kommer det såklart spelas bra musik på den nya bluetooth-radion säger han glatt.

Kundcase_brenntag.jpg

Customization at its best.


Customer case Brenntag and Truck and Machine in Kalmar

Delivery control of another Hyundai 25D-9

We concluded that it was probably 6 years ago that Brenntag in Kalmar ordered their first Hyundaituck from Ottosson Truck via Truck and Machine in Kalmar. Now it's time for the fourth Hyundai truck to be put into operation at Brenntag. There are already 3 2.5 tonne diesel trucks from Hyundai on site at the company's plant in Kalmar.
Brenntag is a company that stores, mixes and taps chemicals for further distribution. The products include solvents and fuel. The products are brought into the pits via ship, tanker or railway wagon. Loading is done by truck or tanker. Every day trucks roll in and out, and not being able to load the cars must not happen, hence Brenntag has a strong need for mechanically reliable trucks that can deliver every day.


Some who understand that the trucks have to roll is Truck and Maskin in Kalmar, which handles the service of all trucks at Brenntag. Truck and Maskin has for many years also collaborated with Ottosson Truck and is a dealer of Hyundai trucks in the area. - A collaboration that's worth gold to everyone involved.


"The Kalmar area is a growth region with an interesting truck market, which is why we are happy and proud of our cooperation with Truck andMaskin. Together we stand ready to help more customers in the region" - comments Nicklas Joelsson Björkman.


Customization at its best
The overcenter type of forklift and the front window is suitable for even better visibility. A special load damper is also installed for the uneven surfaces that Brenntag runs on, such as over railway tracks. Even the driver's seat is "Brenntagspecial" with flat damping and a longer seat that makes the driver sit comfortably and ergonomically right throughout his shift. The truck also has AC which is appreciated by the driver.


"We must not forget to mention the hydraulic push-out forks that allow for smooth handling and save time. Many customers and suppliers are very impressed when they see the truck at work" - says Rickard


We ask Niklas who will drive the new truck what he appreciates most? "Yes, of course what we mentioned with the chair, the push-out forks and the internal sound level is great, then of course there will be good music on the new bluetooth radio," he says cheerfully.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information? Lämna din e-post eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig.
Alternativt så når du oss på:

Tel: 0456 - 317 70

E-post: info@ottossontruck.se

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår  dataskyddspolicy.

För att fortsätta, godkänn gärna GDPR 

Klicka här för att gå tillbaka

Vill du ha vårt nyhetsbrev?